کلاس های آموزشی تیغ طلایی

آموزش میکروبلیدینگ در چهار جلسه تئوری و عملی انجام می شود که شامل

✔آموزش پیگمنت شناسی
✔شناخت ابزار و لوازم مورد نیاز
✔شناخت انواع رنگ های موجود در بازار
✔آموزش ترکیب رنگ
✔آموزش طراحی و قرینه سازی ابرو
✔آموزش اصول بهداشتی و مراقبت های قبل و بعد کار
✔کار روی پوست مصنوعی
✔ کار روی مدل زنده توسط مربی و هنرجو
✔ پشتیبانی نامحدود

آموزش لیفت و لمینت مژه در یک جلسه تئوری و عملی انجام می شود که شامل

✔شناخت ابزار و وسایل
✔شناخت تمام مواد و برندها
✔آموزش اصول بهداشتی و مراقبتهای قبل و بعد کار
✔کار روی مدل زنده توسط مربی و هنرجو
✔پشتبانی نامحدود